An Khang ( Healthy)
An Nhiên (Equanimity)
Bình An (Peaceful)
Đầm ấm ( Warm and Cozy)
Hạnh Phúc (Happy)
Hy Vọng (Hope)
Lạc Quan (Optimist)
Như Ý (as desired)
Phú Quý (Wealthy)
Sum Vầy (Gathering)
Thành Công (Successful)
Tin Yêu ( Trust and Love)
Thăng Hoa (Soared)